فراخوان پذیرش ارشد بدون کنکور 98 دانشگاه قرآن و حدیث

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 96
اعلام نتایج کنکور

دانشجویان واجد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور 98 دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۹۸ می توانند تا پایان خردادماه مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند.

به گزارش جزوه سیتی دانشگاه قرآن و حدیث در دوره های حضوری رشته های مندرج در جدول زیر به صورت بدون آزمون و صرفاً با بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت علمی داوطلبان، دانشجوی کارشناسی ارشد می‌پذیرد.

کارشناسی ارشد بدون کنکور 98 دانشگاه قرآن و حدیث

دارندگان شرایط زیر میتوانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۳/۳۰ مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.

شرایط لازم برای درخواست پذیرش ارشد بدون کنکور 98 دانشگاه قرآن و حدیث

۱- مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک کارشناسی ناپیوسته نمی توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شوند.

۲- مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمی توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره مند شوند.

۳- متقاضی باید حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ و طی ۸ نیمسال تحصیلی (چهار سال) دانش آموخته گردد.

۴- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً یک بار امکانپذیر است. [حداکثر یک سال از دانش آموختگی سپری شده باشد].

۵- پذیرش دارندگان رتبه های اول تا پانزدهم المپیاد علمی دانشجویی برای ورود به رشته های مرتبط با ارائە معرفی نامه از دبیرخانە المپیاد امکان‌پذیر است.

تذکر: در صورت درخواست های مازاد بر ظرفیت در هر رشته، اولویت علمی متقاضیان، مبنای پذیرش نهایی قرار خواهد گرفت.

بنابراین داوطلبان دارای مشخصات زیر می توانند ارائه درخواست داشته باشند:

۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۳ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که طی هشت نیمسال (تا بهمن ۱۳۹۷) با گذراندن کل واحدهای درسی دانش آموخته شده، به لحاظ میانگین کل، جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند.

۲- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که طی هشت نیمسال (تا شهریور ۱۳۹۸) با گذراندن کل واحدهای درسی دانش آموخته شده، به لحاظ میانگین کل، جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند. [در سال ۹۹ نیز فرصت درخواست دارند].

۳- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا شهریور ۱۳۹۷) با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی (حداقل ۱۰۰واحد)، به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند.

۴- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از هفت نیمسال (تا بهمن ۱۳۹۷) با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی (حداقل۱۱۵ واحد)، به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند.

۵- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا شهریور ۱۳۹۷) با گذراندن کل واحدهای درسی دانش آموخته شده، به لحاظ میانگین کلِ هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود، جزو پانزده درصد برتر [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند.

۶- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا بهمن ۱۳۹۷) با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی (حداقل ۱۰۰ واحد)، به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند.

۷- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا بهمن ۱۳۹۷) با گذراندن کل واحدهای درسی دانش آموخته شده، به لحاظ میانگین کلِ هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود، جزو پانزده درصد برتر [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند.

۸- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۴ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از هفت نیمسال (تا شهریور ۱۳۹۸) با گذراندن کل واحدهای درسی دانش آموخته شده، به لحاظ میانگین کلِ هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود، جزو پانزده درصد برتر [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند. [در سال ۹۹ نیز فرصت درخواست دارند].

۹- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۵ (این دانشگاه و یا دیگر دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که پس از شش نیمسال (تا شهریور ۱۳۹۸) با گذراندن کل واحدهای درسی دانش آموخته شده، به لحاظ میانگین کلِ هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود، جزو پانزده درصد برتر [با احتساب مجموع ظرفیت های روزانه و شبانه / حضوری و غیرحضوری] باشند. [در سال ۹۹ نیز فرصت درخواست دارند].

مدارک مورد نیاز (الزامی)

۱- تکمیل فرم گواهی احراز رتبه پانزده یا ده درصد برتر و تأیید آن از دانشگاه مقطع کارشناسی

تذکر مهم: ارسال این گواهی با امضا و مهر معتبر [مدیرکل امور آموزشی دانشگاه] برای بررسی درخواست متقاضی الزامی است. در غیر این صورت به درخواست واصله ترتیب داده نخواهد شد.

۲- تصویر تمام صفحات شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویر کارت ملی؛

۳- یک قطعه عکس ۳×۴جدید (الصاق شده بر روی فرم گواهی احراز رتبه)؛

۴- اصل فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۰۲۵۵۰۶۷۴۵ نزد بانک ملت به شماره شناسه « ۱۳۹۷۲۰۱۷ به نام دانشگاه قرآن و حدیث بابت ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد. [درج خوانا و صحیح شماره شناسه بر روی فیش واریزی الزامی است]

نحوە ثبت نام و ارسال مدارک

داوطلبان باید مدارک مذکور را حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۸/۰۳/۳۰ صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، کد پستی ۱۱۳۹ـ ۳۷۱۹۵ دفتر گزینش، نظارت و توسعە آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند.

درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد» و نام رشتە مورد تقاضا بر روی پاکت الزامی است.

تذکر ۱: نتایج بررسی (احراز حداقل شرایط) و اسامی پذیرفته شدگان اولیه (پذیریش اولیە دانشگاه)، نیمە دوم تیر ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد.

بنابراین خواهشمند است از هر گونه تماس و یا مراجعە غیرضروری به دانشگاه خودداری شود.

تذکر ۲: در صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشته ها، متقاضی موظف به حضور در جلسه مصاحبه است. زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. عدم شرکت در مصاحبه، به منزله انصراف از درخواست پذیرش تلقی خواهد شد.

توضیحات مهم

* مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. بنابراین داوطلبان گرامی با دقت و در صورت دارابودن شرایط نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

* مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت مقرر به دانشگاه رسیده باشند، بررسی نخواهند شد.

* متقاضیان صرفاً می توانند در یک رشته داوطلب شوند، تشخیص صلاحیت برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مدارک ارسالی متقاضی نتیجه بررسی وضعیت علمی وی، بر عهده گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.

* ادامه تحصیل قبول شدگان نهایی، همراه با پرداخت شهریه تحصیلی است. تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه ها ممنوع است.

* پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

 

 

0 votes

برای آگاهی از تبلیغات با ما در تماس باشید

برچسب ها

0 دیدگاه در “فراخوان پذیرش ارشد بدون کنکور 98 دانشگاه قرآن و حدیث”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

مجوزها

ثبت شده در ستاد ساماندهی

logo-samandehi

دارای نماد اعتماد الکترونیکی Pay.ir نماد اعتماد درگاه Pay.ir